slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Aktuality

Informácia o začatom správnom konaní č. j. 32/2017-001

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás Obec Nadlice upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď
písomne na adresu: Obecný úrad Nadlice, 956 32 Nadlice č. 39 alebo elektronicky na adresu:
ocunadlice@atlas.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.
Žiadateľ: Ľudovít Dilong, Malé Uherce č. 63, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich
mimo lesa a mimo zastavaného územia obce parc.č. 536/67 a 536/80 podľa § 47 ods. 3 zákona
č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov z dôvodu údržby
melioračného kanála. Správne konanie začalo dňa 21.02.2017.


Výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu a modernizáciu obecného rozhlasu
Súbory na stiahnutie Výzva

Výzva na predkladanie ponúk na zapojenie kotla pre OcÚ
Súbory na stiahnutie Výzva

Výzva na predkladanie ponúk na úpravu MK v obci Nadlice

Súbory na stiahnutie Výzva,Podklady